שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה נותן בזה יפוי כח לרב מנחם לנדא - מחב״ד ישראלי בסיליקון וואלי קליפורניה, להיות שליח ומורשה במקומי למכור ביום ד׳, י״ד ניסן ה׳תשפ״ג, את כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלי, בעלי חיים הניזונים מחמץ, וחמץ נוקשה. הן שלי או שיש לי או לי או לבני ביתי איזה חלק ושותפות או אחריות בהם. הן הנמצאים ברשותי במקומות השייכים לי או השכורים ושאולים לי או הנמצאים בידי אחרים וכן אני נותן יפוי כח להרב הנ״ל להשכיר את כל המקומות שנמצא בהן איזה פרט מהאמור לעיל בכתובות כדלהלן ויכול הרב הנ״ל למכור כל המיני חמץ וכו׳ ולהשכיר המקומות הנ״ל למי שירצה ובאופן שירצה הן בעצמו או על ידי שלוחו או בא כוחו.

When
March 28th, 2023 9:00 AM
Donation
Contribution Amount
$18.00
$36.00
$90.00
$180.00
$360.00
$500.00
Other Amount