Registration is closed for this event
שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה נותן בזה יפוי כח לרב מנחם לנדא - מחב״ד ישראלי בסיליקון וואלי קליפורניה, להיות שליח ומורשה במקומי למכור ביום ד׳, י״ד ניסן ה׳תשפ״ג, את כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלי, בעלי חיים הניזונים מחמץ, וחמץ נוקשה. הן שלי או שיש לי או לי או לבני ביתי איזה חלק ושותפות או אחריות בהם. הן הנמצאים ברשותי במקומות השייכים לי או השכורים ושאולים לי או הנמצאים בידי אחרים וכן אני נותן יפוי כח להרב הנ״ל להשכיר את כל המקומות שנמצא בהן איזה פרט מהאמור לעיל בכתובות כדלהלן ויכול הרב הנ״ל למכור כל המיני חמץ וכו׳ ולהשכיר המקומות הנ״ל למי שירצה ובאופן שירצה הן בעצמו או על ידי שלוחו או בא כוחו.

When
April 4th, 2023 9:00 AM through April 5th, 2023 6:00 AM
Donation
Optional Donation
אשמח לקבל מצה שמורה לחג, אם יש זמין
Suggested Donation for Matzah: $18